Bell Schedules

 
 

WVHS Daily Schedule
Period 1 7:45 - 8:38 (53 min.)
Period 2 8:43 - 9:36 (53 min.)
Ram Prep 9:41 - 9:58 (17 min.)
Period 3 10:03 - 10:56 (53 min.)
Period 4 11:01 - 11:54 (53 min.)
2nd Lunch 11:54 - 12:24 (30 min.)
1st Lunch 10:56 - 11:26 (30 min.)
Period 4 11:31 - 12:24 (53 min.)
Period 5 12:29 - 1:22 (53 min.)
Period 6 1:27 - 2:20 (53 min.)

 

WVHS Club Day Schedule
Period 1 7:45 - 8:35 (50 min.)
Period 2 8:40 - 9:30 (50 min.)
Ram Prep 9:35 - 10:10 (35 min.)
Period 3 10:15 - 11:05 (50 min.)
Period 4 11:10 - 12:00 (50 min.)
2nd Lunch 12:00 - 12:30 (30 min.)
1st Lunch 11:05 - 11:35 (30 min.)
Period 4 11:40 - 12:30 (50 min.)
Period 5 12:35 - 1:25 (50 min.)
Period 6 1:30 - 2:20 (50 min.)

 

WVHS Pep Assembly Schedule
Period 1 7:45 - 8:33 (48 min.)
Period 2 8:38 - 9:26 (48 min.)
Pep Assembly 9:31- 10:16 (45 min.)
Period 3 10:21 – 11:09 (48 min.)
Period 4 11:14 – 12:02 (48 min.)
2nd Lunch 12:02 - 12:32 (30 min.)
1st Lunch 11:09 - 11:39 (30 min.)
Period 4 11:44 - 12:32 (48 min.)
Period 5 12:37 - 1:25 (48 min.)
Period 6 1:30 - 2:20 (50 min.)

 

 

WVHS 65 Minute Afternoon Assembly Schedule
Period 1 7:45 - 8:30 (45 min.)
Period 2 8:35 - 9:20 (45 min.)
Period 3 9:25 - 10:10 (45 min.)
Period 4 10:15 - 11:00 (45 min.)
Period 5 11:05 - 11:50 (45 min.)
2nd Lunch 11:50 - 12:20 (30 min.)
1st Lunch 11:00 - 11:30 (30 min.)
Period 5 11:35 - 12:20 (45 min.)
Period 6 12:25 - 1:10 (45 min.)
Ram Prep 1:15 - 2:20 (65 min.)

 

WVHS 90 Minute Afternoon Assembly Schedule
Period 1 7:45 - 8:25 (40 min.)
Period 2 8:30 - 9:10 (40 min.)
Period 3 9:15 - 9:55 (40 min.)
Period 4 10:00 - 10:40 (40 min.)
Period 5 10:45 - 11:25 (40 min.)
2nd Lunch 11:25 - 11:55 (30 min.)
1st Lunch 10:45 - 11:15 (30 min.)
Period 5 11:20 - 12:00 (40 min.)
Period 6 12:05 - 12:45 (40 min.)
Ram Prep 12:50 - 2:20 (90 min.)

 

 

WVHS 90 Minute Ram Prep Schedule
Period 1 7:45 - 8:25 (40 min.)
Period 2 8:30 - 9:10 (40 min.)
Ram Prep 9:15 - 10:45 (90 min.)
Period 3 10:50 - 11:30 (40 min.)
2nd Lunch 11:30 - 12:00 (30 min.)
1st Lunch 10:45 - 11:15 (30 min.)
Period 3 11:20 - 12:00 (40 min.)
Period 4 12:05 - 12:45 (40 min.)
Period 5 12:50 - 1:30 (40 min.)
Period 6 1:35 - 2:20 (45 min.)

 

 

 

WVHS Two Hour Delay 
Period 1 9:45 - 10:20 (35 min.)
Period 2 10:25 - 11:00 (35 min.)
Period 3 11:05 - 11:45 (40 min.)
2nd Lunch 11:45 - 12:15 (30 min.)
1st Lunch 11:00 - 11:30 (30 min.)
Period 3 11:35 - 12:15 (40 min.)
Period 4 12:20 - 12:55 (35 min.)
Period 5 1:00 - 1:35 (35 min.)
Period 6 1:40 - 2:20 (40 min.)

 

WVHS One Hour Delay
Period 1 8:45 - 9:35 (50 min.)
Period 2 9:40 - 10:25 (45 min.)
Period 3 10:30 - 11:15 (45 min.)
Period 4 11:20 - 12:05 (45 min.)
2nd Lunch 12:05 - 12:35 (30 min.)
1st Lunch 11:15 - 11:45 (30 min.)
Period 4 11:50 - 12:35 (45 min.)
Period 5 12:40 - 1:25 (45 min.)
Period 6 1:30 - 2:20 (50 min.)

 

WVHS Finals Day 1 (Finals in Period 1, 3, 5)
Period 1 7:45 - 9:25 (100 min.)
Ram Prep 9:30 - 9:40 (10 min.)
Period 3 9:45 - 11:25 (100 min.)
Ram Prep 11:30 - 12:05 (35 min.)
2nd Lunch 12:05 - 12:35 (30 min.)
1st Lunch 11:25 - 11:55 (30 min.)
Ram Prep 12:00 - 12:35 (35 min.)
Period 5 12:40 - 2:20 (100 min.)

 

WVHS Finals Day 2 (Finals in Period 2, 4, 6)
Period 2 7:45 - 9:25 (100 min.)
Ram Prep 9:30 - 9:40 (10 min.)
Period 4 9:45 - 11:25 (100 min.)
Ram Prep 11:30 - 12:05 (35 min.)
2nd Lunch 12:05 - 12:35 (30 min.)
1st Lunch 11:25 - 11:55 (30 min.)
Ram Prep 12:00 - 12:35 (35 min.)
Period 6 12:40 - 2:20 (100 min.)

 

WVHS 65 Minute Ram Prep Schedule
Period 1 7:45 - 8:30 (45 min.)
Period 2 8:35 - 9:20 (45 min.)
Ram Prep 9:25 - 10:30 (65 min.)
Period 3 10:35 - 11:20 (45 min.)
Period 4 11:25 - 12:10 (45 min.)
2nd Lunch 12:10 - 12:40 (30 min.)
1st Lunch 11:20 - 11:50 (30 min.)
Period 4 11:55 - 12:40 (45 min.)
Period 5 12:45 - 1:30 (45 min.)
Period 6 1:35 - 2:20 (45 min.)

 

WVHS 45 Minute Ram Prep Schedule
Period 1 7:45 - 8:33 (48 min.)
Period 2 8:38 - 9:26 (48 min.)
Ram Prep 9:31 - 10:16 (45 min.)
Period 3 10:21 - 11:09 (45 min.)
Period 4 11:14 - 12:02 (48 min.)
2nd Lunch 12:02 - 12:32 (30 min.)
1st Lunch 11:09 - 11:39 (30 min.)
Period 4 11:44 - 12:32 (48 min.)
Period 5 12:37 - 1:25 (48 min.)
Period 6 1:30 - 2:20 (50 min.)

 

 

 

WVHS 1st day of 2nd Semester
Ram Prep 7:45 - 8:02 (17 min.)
Period 1 8:07 - 9:00 (53 min.)
Period 2 9:05 - 9:58 (53 min.)
Period 3 10:03 - 10:56 (53 min.)
Period 4 11:01 - 11:54 (53 min.)
2nd Lunch 11:54 - 12:24 (30 min.)
1st Lunch 10:56 - 11:26 (30 min.)
Period 4 11:31 - 12:24 (53 min.)
Period 5 12:29 - 1:22 (53 min.)
Period 6 1:27 - 2:20 (53 min.)